Odzyskaj radość z życia dzięki naturalnej energii
Masz pytania? Chcesz się ze mną skontaktować?
 1. Właścicielem Serwisu www.terapie-naturalne.eu , zwanego dalej Serwisem, jest Gabinet Terapii Naturalnych Piotr Wyrozębski z siedzibą w Kętrzynie przy ul. Traugutta 7.
 2. Użytkownik to osoba korzystająca z Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
 3. Klient to osoba zamawiająca za pośrednictwem formularzy zamieszczonych w Serwisie lub drogą mailową lub telefoniczną usługi dostępne w ramach Serwisu, a także korzystająca z zamówionych usług w gabinecie.
 4. Dane podane przez Klienta w formularzu kontaktowym lub formularzu zgłoszenia zlecenia analizy, przetwarzane będą przez administratora Gabinet Terapii Naturalnych, ul. Traugutta 7 , 11-400 Kętrzyn. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do złożenia zlecenia. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Klient może w każdej chwili w formie pisemnej (na adres siedziby firmy) zrezygnować z otrzymywania informacji, na skutek czego jego adres zostaje bezpowrotnie usunięty z bazy serwisu. Klient wyraża zgodę na przesyłanie informacji o bieżącej działalności firmy na adres e-mail który został podany podczas zlecenia. Informacje będą wysyłane nie częściej niż raz na 60 dni.
 5. Dane osobowe przekazane w celu realizacji zlecenia usługi, nie są w żaden sposób przekazywane, sprzedawane czy udosotępniane innym podmiotom gospodarczym.
 6. Wszystkie usługi oferowane za pośrednictwem Serwisu, tj. analizy i zabiegi, wykonywane są zgodnie z bieżącym stanem wiedzy.
 7. Usługi realizowane są w czasie wizyty Klienta w siedzibie Właściciela Serwisu lub na odległość, bez uczestnictwa Klienta. Klient decyduje w jakiej formie chce skorzystać z zabiegu.
 8. Usługi oferowane w ramach Serwisu nie mogą być traktowane jako alternatywa dla konwencjonalnych metod leczenia. Właściciel Serwisu nie zachęca do rezygnacji z leczenia u lekarzy specjalistów.
 9. Treść ofert zamieszczonych w Serwisie nie może być traktowana jako zastępstwo konsultacji lekarskich ani stanowić podstawy do diagnozowania dolegliwości lub schorzeń. 
 10. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści ofert zamieszczonych w Serwisie.
 11. Usługi oferowane w ramach zabiegów opierają się wyłącznie na przekazie energetycznym. Właściciel Serwisu nie stosuje żadnych preparatów naturalnych lub syntetycznych, nie oferuje ich ani nie poleca ich stosowania.
 12. Właściciel Serwisu nie zajmuje się doradztwem ani nie wpływa w żaden sposób na decyzje Klientów, dotyczące ich życia osobistego, zawodowego i zdrowia. Właściciel serwisu nie posiada wiedzy na temat osobistych reakcji Klientów, i nie ponosi odpowiedzialności za rozwiązanie jakiegokolwiek problemu Klienta. Odpowiedzialność za swoje życie ponosi tylko i wyłącznie Klient.
 13. Ze względu na charakter usług świadczonych przez Właściciela serwisu przyjmuje się, że usługi te nie mogą wywołać u Klientów żadnych reakcji niepożądanych lub prowadzić do pogorszenia stanu organizmu. Jakiekolwiek pogorszenie samopoczucia Klienta uznaje się zatem za niezależne od prowadzonej terapii i nie mogą one stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Właściciela Serwisu.
 14. W trakcie niektórych terapii naturalnych Klienci mogą zgłaszać lekkie odczucia fizyczne, takie jak mrowienie, ciepło lub przejściowe pogorszenie samopoczucia. Są to naturalne reakcje organizmu na przekaz energetyczny, które ustępują samoistnie w czasie od kilku godzin do 2 – 4 dni.
 15. Jeśli Klient w czasie korzystania z usług Właściciela Serwisu zauważy u siebie jakiekolwiek objawy, które wzbudzają jego niepokój, powinien niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.
 16. Ze względu na charakter usług, a także różnice w podatności różnych osób na przekaz energetyczny, Właściciel Serwisu nie udziela żadnych gwarancji dotyczących skuteczności świadczonych usług. Jednocześnie zastrzega, że pozytywne efekty terapii naturalnych mogą być bezpośrednio nieodczuwalne dla Klienta.
 17. Klient zlecając wykonanie usługi rozumie i akceptuje, że mogą uruchomić się w trakcie zabiegu jak i po jego zakończeniu emocje związane z nierozwiązanymi sprawami z przeszłości, które mogą być przez Klienta szeroko interpretowane jako skutek uboczny zabiegu. 
 18. Za wykonanie usług Właściciel Serwisu pobiera opłatę z góry. Opłata ta podawana jest każdorazowo w przesłanej na adres email (podany w zgłoszeniu) ofercie po dokonaniu analiz  oraz w ofertach znajdujących się w  Serwisie.
 19. Zlecenie wykonania usługi przesłane mailem jest jednoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonania zabiegu, z wyrażeniem zgody na wykonanie zabiegów przedstawionych w ofercie a także równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 20. Właściciel Serwisu, zastrzega sobie możliwość odmowy oraz ewentualnej zmiany terminu wykonania usługi bez podawania przyczyny. O zmianie terminu wykonania usługi Klient powiadamiany jest przez Właściciela Serwisu telefonicznie, e-mail lub/i SMS.
 21. Za zlecone zabiegi Właściciel Serwisu wystawia dowód sprzedaży usługi, który przesyła w postaci elektronicznej na adres email wskazany w zgłoszeniu. W przypadku wizyty w gabinecie, Klient otrzymuje wydruk paragonu z drukarki fiskalnej.
 22. Pobrane opłaty nie podlegają zwrotowi.
 23. Wszystkie informacje zamieszczane przez użytkowników w komentarzach  przedstawiają opinie i punkt widzenia osób je zamieszczających, niekoniecznie zaś Właściciela Serwiwsu. Właściciel Serwisu nie bierze odpowiedzialności za ich treść. Gabinet Terapii Naturalnych zastrzega sobie prawo edycji bądź usunięcia treści bez podania przyczyny i bez powiadomienia autora oraz nie gwarantuje terminu publikacji opinii.
 24. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści serwisu i niniejszego Regulaminu, a także zmiany warunków świadczenia usług w dowolnym czasie.