Odzyskaj radość z życia dzięki naturalnej energii
Masz pytania? Chcesz się ze mną skontaktować?
 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”), określa zasady korzystania z usług Gabinetu. Terapii Naturalnych.
 2. Klienci Gabinetu Terapii Naturalnych zobowiązani są zapoznać się z treścią regulaminu przed przystąpieniem do świadczonej na jego rzecz usługi.
 3. Przystąpienie do Terapii jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu przystąpienia do Terapii.
 4. Właścicielem Serwisu www.terapie-naturalne.eu , (zwanego dalej: „Serwisem”), jest Gabinet Terapii Naturalnych Piotr Wyrozębski z siedzibą w Kętrzynie przy ul. Traugutta 7.
 5. Użytkownik to osoba korzystająca z Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
 6. Klient to osoba zamawiająca za pośrednictwem formularzy zamieszczonych w Serwisie lub drogą mailową lub telefoniczną usługi dostępne w ramach Serwisu, a także korzystająca z zamówionych usług w gabinecie. Klientem Gabinetu może być dowolna, pełnoletnia osoba fizyczna, prawna lub osoba niepełnoletnia za zgodą swoich rodziców, opiekuna lub przedstawicieli ustawowych. Właściciel Serwisu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia telefonicznego z osobą uprawnioną do jej wyrażenia celem potwierdzenia wyrażenia zgody oraz do odmowy świadczenia usług, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.
 7. Ochrona danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „Rozporządzenie Ogólne”) Właściciel Serwisu informuje, że:
 8. Administratorem danych osobowych Klienta jest Gabinet Terapii Naturalnych, ul. Traugutta 7, 11-400 Kętrzyn.
 9. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w celu związanym w celu świadczenia usług dostępnych w ramach Serwisu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do złożenia zlecenia.
 11. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie: niemożliwość wykonania zlecenia.
 12. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez okres do upływu terminu możliwości kontroli przez UODO.
 13. Klient posiada prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
 14. Dane osobowe przekazane w celu realizacji zlecenia usługi, nie są w żaden sposób przekazywane, sprzedawane czy udostępniane innym podmiotom gospodarczym.
 15. Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 16. Klient może w każdej chwili w formie pisemnej (wyłącznie pisemnie na adres siedziby firmy) cofnąć zgodę na przetwarzania danych osobowych, a także zrezygnować z otrzymywania informacji, na skutek czego jego adres zostaje bezpowrotnie usunięty z bazy serwisu. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dotychczas dokonane na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody przed jej cofnięciem.
 17. Klient wyraża zgodę na przesyłanie informacji o bieżącej działalności firmy na adres e-mail który został podany podczas zlecenia. Informacje będą wysyłane nie częściej niż raz na 60 dni.
 18. Wszystkie usługi oferowane za pośrednictwem Serwisu, tj. analizy i zabiegi, wykonywane są zgodnie z bieżącym stanem wiedzy.
 19. Usługi realizowane są w czasie wizyty Klienta w siedzibie Właściciela Serwisu lub na odległość, bez uczestnictwa Klienta. Klient decyduje w jakiej formie chce skorzystać z zabiegu.
 20. Umówieni na terapię Klienci zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania Właściciela Serwisu o zaistniałych dolegliwościach chorobowych (katar, kaszel, gorączka, duszności) i najbliższych członków rodziny związanych z chorobami zakaźnymi w tym szczególności Covid-19, a przede wszystkim takich decyzji służb jak: poddanie członków rodziny nadzorowi epidemiologicznemu, kwarantannie, działaniach diagnostycznych związanych z wykonaniem testów na obecność Covid-19. W sytuacji potwierdzenia symptomów zakażenia, Właściciel Serwisu ma prawo do odmowy świadczenia usługi w czasie wizyty Klienta w swojej siedzibie lub do zaproponowania przeprowadzenia usługi na odległość.
 21. W czasie stacjonarnej wizyty w gabinecie:
  1. zamieszczona zostanie informacja o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez wszystkie osoby wchodzące do gabinetu,
  2. umożliwione będzie skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk,
  3. egzekwowany będzie obowiązek zakrywania ust i nosa przez osoby dorosłe.
 22. Czynności dezynfekujące w gabinecie wykonywane są: Po każdym zakończonym spotkaniu z Klientem, Według zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 23. Usługi terapeutyczne odbywają się na dotychczasowych warunkach, z zachowaniem dystansu między terapeutą a Klientem.
 24. Usługi oferowane w ramach Serwisu nie mogą być traktowane jako alternatywa dla konwencjonalnych metod leczenia. Właściciel Serwisu nie zachęca do rezygnacji z leczenia u lekarzy specjalistów (w tym przyjmowania leków).
 25. Treść ofert zamieszczonych w Serwisie nie może być traktowana jako zastępstwo konsultacji lekarskich ani stanowić podstawy do diagnozowania dolegliwości lub schorzeń. Właściciel Serwisu nie udziela świadczeń zdrowotnych polegających na rozpoznaniu chorób i ich leczeniu w rozumieniu medycyny akademickiej. Terapia naturalna nie jest leczeniem w rozumieniu medycyny akademickiej i ma na celu profilaktykę oraz wsparcie organizmu w powrocie do zdrowia.
 26. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub nieścisłości w treści ofert zamieszczonych w Serwisie.
 27. Usługi oferowane w ramach zabiegów opierają się wyłącznie na przekazie energetycznym. Właściciel Serwisu nie stosuje żadnych preparatów naturalnych lub syntetycznych, nie oferuje ich ani nie poleca ich stosowania.
 28. Właściciel Serwisu nie zajmuje się doradztwem ani nie wpływa w żaden sposób na decyzje Klientów, dotyczące ich życia osobistego, zawodowego czy zdrowia. Właściciel serwisu nie posiada wiedzy na temat osobistych relacji Klientów, i nie ponosi odpowiedzialności za rozwiązanie jakiegokolwiek problemu Klienta. Odpowiedzialność za swoje życie ponosi wyłącznie Klient.
 29. Sesje terapeutyczne są prowadzone indywidualnie z poszanowaniem godności Klienta. Właściciel Serwisu zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszystkie okoliczności, o których się dowiedział w trakcie świadczonych przez siebie terapii.
 30. Ze względu na charakter usług świadczonych przez Właściciela serwisu przyjmuje się, że usługi te nie mogą wywołać u Klientów żadnych reakcji niepożądanych lub prowadzić do pogorszenia stanu organizmu. Jakiekolwiek pogorszenie samopoczucia Klienta uznaje się zatem za niezależne od prowadzonej terapii i nie mogą one stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Właściciela Serwisu.
 31. Klient jest zobowiązany w miarę możliwości poinformować Właściciela serwisu o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych. Klient zobowiązany jest do współpracy z terapeutą oraz przestrzegania jego zaleceń oraz wskazówek dotyczących usługi zabiegu terapeutycznego.
 32. Właściciel Serwisu ma prawo odmówić realizacji usługi w każdym przypadku bez podawania przyczyny odmowy, również gdy poweźmie wątpliwość czy Klient nie planuje wyłudzić usługi oraz gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 33. Jeśli Klient w czasie korzystania z usług Właściciela Serwisu zauważy u siebie jakiekolwiek objawy, które wzbudzają jego niepokój, powinien niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.
 34. Ze względu na charakter usług, a także różnice w podatności różnych osób na przekaz energetyczny, Właściciel Serwisu nie udziela żadnych gwarancji dotyczących skuteczności świadczonych usług. Jednocześnie zastrzega, że pozytywne efekty zabiegów mogą być bezpośrednio nie odczuwalne dla Klienta. Umowa zawarta z Gabinetem Terapii Naturalnych ma charakter umowy o świadczenie usług, która ze swojej istoty jest umową starannego działania, a nie jest natomiast umową wywołania konkretnego efektu czy skutku, jak w przypadku umowy o dzieło.
 35. Klient zlecając wykonanie usługi rozumie i akceptuje, że mogą uruchomić się w trakcie zabiegu jak i po jego zakończeniu emocje związane z nierozwiązanymi sprawami z przeszłości, które mogą być przez Klienta szeroko interpretowane jako skutek uboczny zabiegu. 
 36. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia braku przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonaną usługę po stronie Właściciela Serwisu.
 37. Właściciel Serwisu nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego wykonanej usługi, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli usługa została wykonana w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką zawodu i w sposób nie ustępujący ogólnie przyjętym standardom.
 38. Czas trwania terapii/zabiegów zależy od indywidualnych potrzeb każdego Klienta. W przypadku dłuższych sesji terapeutycznych Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zakończenia współpracy z Klientem w przypadku częstych i nieuzasadnionych nieobecności a w przypadku zabiegów „na odległość” niestosowanie się do zaleceń Właściciela Serwisu.
 39. Klient oświadcza, że posiada wiedzę, że w trakcie zleconych zabiegów jak i po ich wykonaniu nie powinien korzystać z usług energetycznych u innych terapeutów, ponieważ efekt uzyskany podczas terapii może zostać zniwelowany. Klient, który decyduje się na korzystanie z pomocy u innego terapeuty w trakcie zabiegów zleconych w Gabinecie Terapii Naturalnych, przyjmuje do wiadomości, że działania energetyczne mogą się wzajemnie wykluczać.
 40. Klient może uprzednio umówić termin wykonania usługi w Gabinecie, telefonicznie, osobiście lub poprzez stronę internetową Właściciela Serwisu.  
 41. Nieobecność na zarezerwowanym terminie terapii należy potwierdzać najpóźniej 24 godziny przed datą wykonania usługi, telefonicznie, e-mail lub/i SMS. W przeciwnym razie Klient zobowiązuje się do uiszczenia pełnej opłaty za zaplanowaną usługę (jeśli przyczyną późnego odwołania usługi jest nagły wypadek lub choroba – po opłaceniu nieodbytej sesji Klient może umówić się na kolejny termin nieodpłatnie).
 42. Spóźnienie się na sesję terapeutyczną nie powoduje przesunięcia jej w czasie ani nie ulega ona wydłużeniu. W przypadku opóźnienie leżącego po stronie Właściciela Serwisu, sesje terapeutyczne nie zostaną skrócone.
 43. Za wykonanie usług Właściciel Serwisu pobiera opłatę z góry. Opłata ta podawana jest każdorazowo w przesłanej na adres email (podany w zgłoszeniu Klienta) ofercie po dokonaniu analiz energetycznych oraz w ofertach znajdujących się w  Serwisie.
 44. Zlecenie wykonania usługi przesłane mailem jest jednoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania zabiegu, z wyrażeniem zgody na wykonanie zabiegów (w przypadku zabiegów wykonywanych w intencji “naprawy relacji” Klient zlecający usługi oświadcza, że partner wyraził zgodę na wykonanie zabiegów energetycznych i nie będzie rościł pretensji w trakcie lub po ich wykonaniu) przedstawionych w ofercie a także równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 45. Właściciel Serwisu, zastrzega sobie możliwość odmowy oraz ewentualnej zmiany terminu wykonania usługi bez podawania przyczyny. O zmianie terminu wykonania usługi Klient powiadamiany jest przez Właściciela Serwisu telefonicznie, e-mail lub/i SMS.
 46. Za zlecone zabiegi Klient dokonuje opłaty na konto bankowe Gabinetu Terapii Naturalnych podany w ofercie, gotówką w przypadku wizyty osobistej w gabinecie lub za pośrednictwem płatności on-line (serwis przelewy24, PayPal)
 47. Pobrane opłaty nie podlegają zwrotowi. Klient ma prawo wykorzystać środki na wszystkie usługi oferowane przez gabinet.
 48. Wszystkie informacje zamieszczane przez użytkowników w komentarzach przedstawiają opinie i punkt widzenia osób je zamieszczających, niekoniecznie zaś Właściciela Serwisu. Właściciel Serwisu nie bierze odpowiedzialności za ich treść. Gabinet Terapii Naturalnych zastrzega sobie prawo edycji bądź usunięcia treści bez podania przyczyny i bez powiadomienia autora oraz nie gwarantuje terminu publikacji opinii. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń i ochrony dóbr osobistych swoich i prowadzonej przez siebie działalności skierowanych przeciwko osobom, które zamieszczają komentarze nieprawdziwe, niezgodne z rzeczywistością oraz noszące znamiona złośliwości i nękania.
 49. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w treści Serwisu i niniejszego Regulaminu w każdej chwili, w szczególności poprzez dodawanie lub rezygnowanie ze świadczenia wybranych usług, jak również poprzez modyfikację cen za świadczone usługi.
 50. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.

Treść jest chroniona prawami autorskimi, zabrania się kopiowania, wykorzystywania go do celów komercyjnych, dopuszczalne jest jedynie przeglądanie i wykorzystywanie we własnych celach.